Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
15 / 04 / 2015

Vanaf aanslagjaar 2015 kan je je nettowinst in je vennootschap ‘vastklikken’ aan 10 % in plaats van 27 % roerende voorheffing.  In het vakjargon is dit de “liquidatiereserve”.

Wat is een dividend?

Een dividend is de netto uitkering van de winst na belasting aan de aandeelhouders van een vennootschap.

Dividend opnemen of niet?

Vooreerst moet er uiteraard winst zijn, zo niet is het niet toegelaten om dividenden  uit te keren.  We evalueren eerst de personenbelasting en passen desnoods uw wedde aan indien dit fiscaal gunstiger zou uitpakken.  Het kan eveneens nuttig zijn om de winst (nog) niet uit te keren om toekomstige investeringen of groei van uw onderneming te financieren.  Nadat alle fiscale aftrekmogelijkheden uitgeput zijn bekijken we, in samenspraak met de individuele cliënt, of we een dividend opnemen of niet.

Kan ik besparen via uitkering dividenden?

Ja, door nieuwe recente fiscale gunstmaatregelen kan je nu terug winsten uitkeren aan 15 % en 10 % in plaats van 27 % roerende voorheffing.

Welke winsten kunnen uitgekeerd worden?

In eerste instantie ging het enkel om de winsten van het boekjaar 2014.  Na een aanpassing sinds 2015 is dit nu ook mogelijk voor de winsten van volgende boekjaren.

Let op: wachtperiode

Om van deze gunstmaatregel te genieten moet de fiscale kas onmiddellijk gespijsd worden, maar u mag wel pas na 5 jaar een dividend van 15 % uitkeren.  Geduld wordt in dit geval dus fiscaal beloond.

Wat moet ik zelf doen?

Niets, uw dossierbeheerder ziet dit minstens 1 x per jaar na bij de fiscale afsluiting & opmaak jaarrekening.

 

Gepost in: Belastingen, Besparen
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
22 / 10 / 2014

Successieplanning doe je niet alleen om belastingen te besparen maar het is ook een manier  om zelf te kiezen wie je erfgenamen zullen zijn. Niets doen is in ieder geval geen optie. Begin er tijdig aan. We helpen je op weg in 4 stappen.

1. Maak een inventaris op van uw vermogen en ga na wie uw wettelijke erfgenamen zijn

Het is uiteraard van belang om te weten wat er allemaal in uw vermogen aanwezig is. Bij  alleenstaanden, feitelijk en wettelijk samenwonenden stelt er zich in de praktijk geen probleem. Gehuwden echter dienen na te gaan welk deel van het vermogen van henzelf is en welk deel gemeenschappelijk of van de andere partner.

Zie ook na wie je wettelijke erfgenamen zijn en wie recht heeft op een voorbehouden erfdeel. Kinderen en ouders hebben namelijk wettelijk recht op een deel van je vermogen waarover je dus niet vrij kan beschikken.

2. Start tijdig met fiscale optimalisatie

Indien je tijdig actie onderneemt dan kan je nog het een en ander regelen.

1ste basisprincipe hier is : schenken is goedkoper dan erven.

2de basisprincipe : door een erfenis op te delen in meerdere kleine stukken kan je de progressiviteit van de successierechten verminderen.

Je kan ook besparen door tussen elke schenking minstens 3 jaar tijd te laten.

3. Stel uw huwelijkscontract op punt

Voor gehuwden kunnen eenvoudige ingrepen in het huwelijkscontract reeds fikse besparingen opleveren.

Indien u zonder huwelijkscontract bent getrouwd dan kan dit worden aangepast op een vrij eenvoudige manier.

4. Doe een schenking en/of stel een testament op

Het vrij beschikbaar gedeelte van uw erfenis kan u eventueel aan iemand anders toewijzen dan uw wettelijke erfgenamen door middel van een schenking en/of via een testament.

Tip: ons kantoor werkt samen met 2 onafhankelijke specialisten successieplanning.

Neem contact op met je dossierbeheerder indien je een afspraak wenst met 1 van deze consultants.

Gepost in: Belastingen, Besparen
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
27 / 06 / 2014

Wij staan je bij om je kosten beter te organiseren en je belastingfactuur te verminderen.

 1. Huisvestingskosten :

Afschrijvingen gebouw, huur en huurlasten, verwarming, elektriciteit, water, verbouwingen zijn aftrekbaar indien noodzakelijk voor de beroepsactiviteit.

Voor gebouwen met een gemengd karakter dient de verhouding te worden vastgesteld tussen het beroepsgebruik en het private gebruik.

 2. Eten met uw klant :

Beroepsmatig gaan eten met een (potentiële) klant of zakenrelatie is  voor 69% aftrekbaar.

Tip: hou in uw agenda bij met wie u gaan eten bent en hou ook uw private restaurantbezoeken afzonderlijk bij als bijkomend bewijs dat u niet alle restaurantbezoeken inbrengt.

 3. Geschenken :

Kosten voor relatiegeschenken (bloemen, wijnen en andere geschenken) zijn voor 50% aftrekbaar.

Indien uw geschenk een reclameartikel is zijn de kosten zelfs 100% aftrekbaar.

Hou er evenwel rekening mee dat geschenken per genieter en per jaar niet meer dan 125 € mogen kosten. Indien de waarde hoger is dienen wij jaarlijks een fiche op te maken met de naam van de genieter.

Tip: hou bij aan wie u de geschenken heeft gegeven zodat wij bij een eventuele controle deze kosten kunnen verantwoorden.

 4. Opleidingen en bijscholing :

Kosten voor bijscholing, en studiereizen zijn enkel aftrekbaar indien er een duidelijk verband bestaat tussen de bijscholing op het ogenblik van de bijscholing of studiereis.

Vakliteratuur mag als bedrijfskost ingebracht worden indien er een  verband is met de beroepswerkzaamheid. Een abonnement op een fiscaal tijdschrift kan wel voor een boekhouder-fiscalist doch niet voor een huisarts.

 5. Privaat ingebrachte kosten :

Indien u net start als zelfstandige  hoeft u niet alles opnieuw aan te kopen. Zo kan u uw private  bureaumeubel, kasten en ander kantoormaterieel zoals computer en printer inbrengen tegen tweedehands  inbrengwaarde en de afschrijvingen en kosten in mindering brengen van uw winst.

Gepost in: Belastingen, Besparen
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
05 / 05 / 2014

Wat zijn jouw rechten en plichten als de inspecteur van de belastingen onaangekondigd voor de deur staat? Wij staan je bij met raad en daad.

Bel onmiddellijk je boekhouder.

Een fiscale controle mag enkel gebeuren als iemand aanwezig is die de onderneming fiscaal kan vertegenwoordigen zoals de zaakvoerder of boekhouder. Uw medewerkers kunnen de controleur verzoeken om op een later tijdstip terug te keren wanneer de bevoegde personen aanwezig zijn. In de meeste gevallen gaat de controle dan door bij ons op kantoor.

Welke documenten moet je voorleggen?

Alle documenten die nodig zijn om het bedrag van het belastbaar inkomen te bepalen: aankoop- en verkoopfacturen, bestelbonnen, leveringsbonnen, offertes, beroepsmatig mail verkeer, details kasregister en dagontvangstenregister.

Deze documenten dienen bewaard te worden in uw kantoor, beroeps- of privélokaal tot het einde van het zevende jaar na de opmaak. Een factuur gemaakt op 22 mei 2014 moet je dus bewaren tot 31 december 2021.

Louter prive facturen en bedrijfsgeheimen vallen niet onder deze verplichting.

Wat mag de controleur niet doen?

  • Een controle doen zonder aanwezigheid van zaakvoerder of boekhouder
  • Toegang vragen tot uw privé lokalen en zeker niet tussen 21u en 5 u ’s morgens, tenzij met een toelating van de rechtbank.
  • Speciaal voor vrije beroepen geldt dat de controleurs geen recht op toegang hebben tot de beroepslokalen wanneer je een activiteit uitoefent in aanwezigheid van cliënten en patiënten
  • Vragen stellen die niet relevant zijn voor het bepalen van het belastbaar inkomen.
  • De controleur mag zijn macht niet afwenden, dit wil zeggen dat hij alleen uw belastingstoestand mag onderzoeken en niet die van uw klanten.

Wat mag de controleur wel doen?

  • Vragen om uw boekhouding mee te nemen voor verder nazicht op kantoor (uitgezonderd de boeken of stukken van het boekjaar dat nog niet is afgesloten)
  • Sommige computerbestanden: de controleur mag u vragen om bepaalde beroepsmatige gegevens voor hem te kopiëren.
  • De controleur mag zelf kasten openen en inkijken als hij dat wil.
  • Uw personeel ondervragen alsook inlichtingen inwinnen bij derden.
  • Bankgegevens opvragen bij de bank als er aanwijzingen zijn van belastingontduiking, of als de administratie een taxatie op basis van tekenen en indiciën plant, of als er een vraag gesteld wordt door een buitenlandse fiscale administratie.

Conclusie:

Werk mee met het onderzoek en breng ons onmiddellijk op de hoogte.

Gepost in: Belastingen