Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
03 / 04 / 2018

Welk bedrag van een factuur mag u cash betalen of ontvangen?

Wij helpen u op weg in 4 stappen:

1. Betalen van onroerende goederen.

Regel: er mag niets cash worden betaald.  Dit geldt ook voor het voorschot.

Opgelet: dit betreft de aanschaf en bijkomende kosten (registratierechten, onkosten,….)

2. Betalen van roerende goederen en werken aan onroerende goederen

Regel vanaf 16/10/2017: er mag tot 3 000 € cash worden betaald.

Deze cashregel geldt zowel ten opzichte van particulieren als professionele klanten bij commerciële transacties.  Particulieren onderling hebben geen cashregel.

Opgelet: het totale factuurbedrag is van belang voor de grens van 3 000€ en niet de eventueel betaalde voorschotten of deelbetalingen.  Het opsplitsen van 1 handeling in deelfacturen heeft dus geen zin.

Voorbeeld:

 • Een bedrag van 2900 € mag volledig in contanten worden betaald.
 • Een bedrag van 6500 € mag maximum voor 3 000 € contant worden betaald.
 • Een bedrag van 40 000€ wordt opgesplitst in 4 deelfacturen van elk 10 000 €.  Er mag maximum 3 000 € contant worden betaald op het bedrag van 40 000 €.

3. Verplichte melding

Indien u als  handelaar of dienstverstrekker toch te veel cash ontving of betaalde, dan moet u dit onmiddellijk melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI of antiwitwascel).

4. Sancties

Bij niet naleving van de grenzen of wanneer u nalaat melding te doen van de cashbetalingen riskeert u een geldboete .  Deze geldboete mag echter niet meer bedragen dan 10 % van de ten onrechte contant betaalde bedragen met een maximum van 1 350 000 €.

Bron: wetgeving 18/09/2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering en tot beperking van het gebruik van contanten.

Meer informatie nodig?  Neem contact op met je vertrouwde bankier of je dossierbeheerder.

Gepost in: Factureren
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
09 / 12 / 2015

Het opstellen van een correcte factuur met alle verplichte vermeldingen is zowel van belang in hoofde van de belastingplichtige leverancier maar ook in hoofde van de afnemer.

Waarom zo belangrijk ?

Je mag uw recht op aftrek (het BTW bedrag  en/of de kostprijs) slechts uitoefenen op voorwaarde dat je in het bezit bent van een conforme factuur.

Wanneer een factuur uitreiken ?

 • Als een dienst of goed wordt gekocht voor beroepsdoeleinden
 • Goederen of diensten aangekocht voor privégebruik indien verkoop, onderhoud en herstelling van auto’s en de bouwsector.

Welke zijn de verplichte vermeldingen :

 1. Datum uitreiking factuur
 2. Uniek volgnummer (liefst ononderbroken nummering)
 3. Identiteit van de leverancier/dienstverrichter + ondernemingsnummer en bankrekeningnummer
 4. Identiteit van de afnemer/ klant
 5. Vermelding BTW-identificatienummer van de klant
 6. Datum levering (datum levering, voltooiing dienst, incassering van (een deel van) de prijs.
 7. Vermelding van de gegevens inzake de verrichte handeling (korte omschrijving)
 8. De maatstaf van heffing en de elementen waaruit die is samengesteld
 9. De tarieven van de verschuldigde btw en de verschuldigde btw in Euro uitgedrukt
 10. Vermelden van de reden van afwijken van het normale btw tarief (werken aan woningen ouder dan 5 jaar = 6% BTW, belasting te voldoen door medecontractant, …)

Welke zijn de NIET-verplichte vermeldingen doch sterk aan te raden om ze toch te vermelden :

 1. Vervaldatum van de factuur
 2. Gebruik degelijke verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Onze tip !

Laat je facturen nakijken door een advocaat die gespecialiseerd is in handelsrecht. Indien het fout loopt in de handelsrelatie met je klant, dan val je best terug op degelijke verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Kan mijn dossierbeheerder mij helpen ?

Ja, wij kunnen je doorverwijzen naar een goede advocaat indien je zelf niet weet bij wie je best aanklopt.

 

 

Gepost in: BTW, Factureren
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
08 / 09 / 2015

De eigendom van een handelsgoed gaat over bij het sluiten van de verkoopovereenkomst. Dit kan voor onaangename verrassingen zorgen, waardoor het nuttig kan zijn om een clausule voor eigendomsvoorbehoud op te stellen.

Schriftelijk vastleggen

U moet de clausule schriftelijk vastleggen en dit ten laatste op moment van levering. We raden aan om dit op te nemen in de verkoopovereenkomst.

Wat bij doorverkoop?

Het eigendomsvoorbehoud op de verkochte goederen gaat verloren, zelfs wanneer deze nog niet in het bezit van uw klant zijn. Automatisch krijgt u een recht op hetgeen in de plaats komt, namelijk de verkoopprijs of de schuldvordering van uw klant op zijn klant.

Gedeeltelijk betaald

Indien u de volledige betaling niet wenst af te wachten kan men de goederen terugvorderen, mits u het voorschot terugbetaald. Indien het goed in waarde is gestegen dient u tevens de meerwaarde te vergoeden.

Faillissement klant

Wanneer uw klant failliet gaat, kan u de goederen terugvorderen via de curator en u doet dit best zo snel mogelijk. U mag uw goederen in geen geval zelf terughalen. Hiervoor schakelt u best een advocaat / gerechtsdeurwaarder in, die een proces-verbaal zal opstellen waarmee u naar de rechtbank kan stappen.

Tips

 • Neem een clausule van eigendomsvoorbehoud op in de algemene voorwaarden
 • Laat een advocaat uw levering- en verkoopsvoorwaarden voor u nazien
 • Voorzie degelijke verkoop- en leveringsvoorwaarden: een (gespecialiseerde) advocaat kan dit voor u doen
Gepost in: Factureren
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
12 / 06 / 2015

In het opstellen van een offerte kruipt veel tijd en middelen zonder dat hieraan altijd een positief gevolg wordt gegeven. Dit geeft aanleiding tot heel wat frustratie, waarbij enkele vragen steeds terugkomen.

Kost aanrekenen?

Niets verbiedt u een administratieve kost te vragen voor het opmaken van een offerte, zolang je dit op voorhand hebt afgesproken. Of dit commercieel interessant is hangt af van de complexiteit van de aanvraag.

Verrekening achteraf?       

In principe is dit niet verplicht, maar in de praktijk wordt zo’n verrekening meestal wel afgesproken.

En voor factuur?

Hier gelden normaal dezelfde regels als bij de offerte. Vaak is het uitreiken van een factuur verplicht, ook hiervan kan de kostprijs worden doorgerekend indien dit voorafgaandelijk werd overeengekomen.

Btw?

Ja, de administratieve kost maakt immers deel uit van de totale prijs en dit steeds tegen hetzelfde btw-tarief als het hoofdbedrag van de factuur. Evenwel is een tarief van 21% verschuldigd bij de aanrekening van een administratieve kost indien de opdracht niet toegekend werd.

Tips

Gebruik ook referenties om uw potentiële klant te overtuigen.

U kan de vergoeding bijvoorbeeld alleen in rekening brengen indien u de opdracht niet krijgt.

Spreek af dat de kost voor de offerte wordt afgetrokken van het factuurbedrag wanneer u de opdracht krijgt.

Gepost in: Factureren
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
14 / 03 / 2014

De nieuwe wet van 10 december 2013 laat je toe om slechte betalers strenger aan te pakken.

Wat zegt de wet?

Voortaan mag je aan klanten die handelaar zijn 9 % aanrekenen vanaf 31 dagen na de factuurdatum, waar dat voordien 8% was. Bovendien mag je de factuur verhogen met een bedrag van 40 € ter compensatie van de moeite en kosten van betalingsherinneringen.

30 Dagen standaard betalingstermijn

De wettelijke termijn is nu vastgelegd op 30 dagen. Je mag enkel een kortere termijn nemen als je dat vooraf zo met je klant afspreekt en je klant op de hoogte is van je verkoopsvoorwaarden.

Mag ik meer dan 9% interest rekenen?

Dat kan in principe want die 9% is alleen van toepassing indien er in de verkoopsvoorwaarden geen interest is vastgelegd. Opgelet: Reken geen te hoge interesten aan want de rechtbank kan die verwerpen.
Tip : vermeld ook in uw verkoopsvoorwaarden dat de interesten van rechtswege zijn verschuldigd.

Mag ik meer dan 40 € boete vragen?

Je kan eveneens best in de verkoopsvoorwaarden voorzien dat “indien de factuur op de vervaldag onbetaald blijft van rechtswege en zonder ingebrekestelling het saldo verhoogd wordt met 10% met een minimum van 40 €”. Bij facturen hoger dan 400 € speelt deze toegelaten afwijking in uw voordeel.

Is deze nieuwe wet ook van toepassing op particulieren?

Neen, alleen op handelaars. Voor particulieren moet je kunnen aantonen dat ze op voorhand op de hoogte waren van  de verkoopsvoorwaarden  en de klant ze ook aanvaard heeft.

Gepost in: Factureren