Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
13 / 12 / 2017

Wie volgend jaar zijn fiscale aangifte wil optimaliseren, kan dit jaar nog een aantal maatregelen nemen en nog voor duizenden euro’s belastingen besparen.

10 concrete tips:

  1. Betaal nog dit jaar uw persoonlijke sociale bijdragen als zelfstandige.
  2. Betaal nog dit jaar uw vrij aanvullend pensioen/ groepsverzekering en eventuele backservice. Heeft u als zelfstandige nog geen vrij aanvullend pensioen afgesloten, doe dit dan nog dit jaar.  Zelfstandigen met een vennootschap betalen nog best dit jaar een backservice omwille van de tarieven vennootschapsbelasting die dalen vanaf 2018  met 5%.
  3. Beroepsmatige relatiegeschenken kan u beter dit jaar nog kopen.  U kan deze uitgave voor 50% inbrengen.
  4. Verwacht u als zelfstandige hoge afrekeningen elektriciteit en verwarming : vraag aan uw leverancier dan een afrekening zodat de kost dit jaar nog kan geboekt worden.
  5. Heeft u als zelfstandige investeringen gepland op korte termijn of aankopen klein materieel en gereedschap : doe dit dan voor het einde van het jaar.  Zeker voor vennootschappen omwille van daling tarief vennootschapsbelasting.
  6. Doet u reeds aan pensioensparen ? Alle zelfstandigen en ook niet-zelfstandigen kunnen dit jaar een maximum van 940 € inbrengen.  Fiscaal voordeel 30 % (of 282 €) waardoor er een werkelijke uitgave is van 658 €.
  7. Een minder gekende vorm van sparen = aanvullende levensverzekering : u kan tot 2260 € inbrengen met een netto voordeel van ongeveer 678 €.
  8. Belastingvermindering voor dakisolatie is afgeschaft maar er is wel een overgangsmaatregel als er een overeenkomst werd opgemaakt en er een voorschot werd betaald voor 31/12/2016.  De volledige factuur dient betaald te zijn voor 31/12/2017.
  9. Giften van minstens 40 € aan erkende instellingen zijn aftrekbaar tot maximum 10 % van uw inkomen.
  10. Bestel nu nog uw dienstencheques : u mag maximum 1440 € per persoon en per jaar uitgeven.  Voor een koppel dus 2880 € (320 cheques van 9 €)

Wanneer ten laatste betalen ?

Uiterlijk dinsdag 26 december 2017.

Hoeveel bespaar ik ?

Zelfstandigen kunnen deze kosten aftrekken van hun belastbaar inkomen en kunnen 33% tot 63% besparen op deze uitgaven.    De andere tips leveren een ‘belastingvermindering’ op die schommelt tussen 33 % en 48 % .

Gepost in: Belastingen, Besparen
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
15 / 04 / 2015

Vanaf aanslagjaar 2015 kan je je nettowinst in je vennootschap ‘vastklikken’ aan 10 % in plaats van 27 % roerende voorheffing.  In het vakjargon is dit de “liquidatiereserve”.

Wat is een dividend?

Een dividend is de netto uitkering van de winst na belasting aan de aandeelhouders van een vennootschap.

Dividend opnemen of niet?

Vooreerst moet er uiteraard winst zijn, zo niet is het niet toegelaten om dividenden  uit te keren.  We evalueren eerst de personenbelasting en passen desnoods uw wedde aan indien dit fiscaal gunstiger zou uitpakken.  Het kan eveneens nuttig zijn om de winst (nog) niet uit te keren om toekomstige investeringen of groei van uw onderneming te financieren.  Nadat alle fiscale aftrekmogelijkheden uitgeput zijn bekijken we, in samenspraak met de individuele cliënt, of we een dividend opnemen of niet.

Kan ik besparen via uitkering dividenden?

Ja, door nieuwe recente fiscale gunstmaatregelen kan je nu terug winsten uitkeren aan 15 % en 10 % in plaats van 27 % roerende voorheffing.

Welke winsten kunnen uitgekeerd worden?

In eerste instantie ging het enkel om de winsten van het boekjaar 2014.  Na een aanpassing sinds 2015 is dit nu ook mogelijk voor de winsten van volgende boekjaren.

Let op: wachtperiode

Om van deze gunstmaatregel te genieten moet de fiscale kas onmiddellijk gespijsd worden, maar u mag wel pas na 5 jaar een dividend van 15 % uitkeren.  Geduld wordt in dit geval dus fiscaal beloond.

Wat moet ik zelf doen?

Niets, uw dossierbeheerder ziet dit minstens 1 x per jaar na bij de fiscale afsluiting & opmaak jaarrekening.

 

Gepost in: Belastingen, Besparen
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
22 / 10 / 2014

Successieplanning doe je niet alleen om belastingen te besparen maar het is ook een manier  om zelf te kiezen wie je erfgenamen zullen zijn. Niets doen is in ieder geval geen optie. Begin er tijdig aan. We helpen je op weg in 4 stappen.

1. Maak een inventaris op van uw vermogen en ga na wie uw wettelijke erfgenamen zijn

Het is uiteraard van belang om te weten wat er allemaal in uw vermogen aanwezig is. Bij  alleenstaanden, feitelijk en wettelijk samenwonenden stelt er zich in de praktijk geen probleem. Gehuwden echter dienen na te gaan welk deel van het vermogen van henzelf is en welk deel gemeenschappelijk of van de andere partner.

Zie ook na wie je wettelijke erfgenamen zijn en wie recht heeft op een voorbehouden erfdeel. Kinderen en ouders hebben namelijk wettelijk recht op een deel van je vermogen waarover je dus niet vrij kan beschikken.

2. Start tijdig met fiscale optimalisatie

Indien je tijdig actie onderneemt dan kan je nog het een en ander regelen.

1ste basisprincipe hier is : schenken is goedkoper dan erven.

2de basisprincipe : door een erfenis op te delen in meerdere kleine stukken kan je de progressiviteit van de successierechten verminderen.

Je kan ook besparen door tussen elke schenking minstens 3 jaar tijd te laten.

3. Stel uw huwelijkscontract op punt

Voor gehuwden kunnen eenvoudige ingrepen in het huwelijkscontract reeds fikse besparingen opleveren.

Indien u zonder huwelijkscontract bent getrouwd dan kan dit worden aangepast op een vrij eenvoudige manier.

4. Doe een schenking en/of stel een testament op

Het vrij beschikbaar gedeelte van uw erfenis kan u eventueel aan iemand anders toewijzen dan uw wettelijke erfgenamen door middel van een schenking en/of via een testament.

Tip: ons kantoor werkt samen met 2 onafhankelijke specialisten successieplanning.

Neem contact op met je dossierbeheerder indien je een afspraak wenst met 1 van deze consultants.

Gepost in: Belastingen, Besparen
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
05 / 09 / 2014

De rente voor leningen bij banken staat momenteel historisch laag. Uw dossierbeheerder kan u bijstaan om uw beroeps- en private leningen al dan niet te herfinancieren of terug te betalen met eigen middelen.

Welke leningen komen in aanmerking en hoeveel kan u besparen ?

Elke lening. Zowel beroepsleningen als private leningen, financieringen en uiteraard de woonkredieten. Woonkredieten dienen bij voorkeur nagezien te worden aangezien de combinatie van het hoge bedrag en de lange duurtijd van de lening ervoor zorgen dat zelfs een daling van 0,5% een besparing kan opleveren van duizenden euro’s.

 Herfinancieren ?

U kan overwegen uw bestaand woonkrediet te herfinancieren, maar ook eventueel andere lopende leningen komen in aanmerking. U moet hier dan wel rekening houden met bijkomende kosten, zoals de betaling van een wederbeleggingsvergoeding en eventuele notariskosten voor een nieuwe hypotheek indien u van bank verandert.

Terugbetalen ?

Hiervoor dient u over voldoende eigen middelen te beschikken (spaarrekening, beleggingen) waarvan de netto jaaropbrengst minder is dan de jaarlijkse rente die u betaalt aan uw bank. Bij beroepsleningen en woonkredieten die in aanmerking komen voor de woonbonus of de aftrek langetermijnsparen dient u ook rekening te houden met de fiscale recuperatie. Een bestaande beroepslening voor de aankoop van een machine waarvoor u 5% rente betaalt aan de bank en die u 100% fiscaal kan inbrengen kost u dan effectief 25% tot 60% minder afhankelijk van uw fiscale situatie. Indien u bijvoorbeeld slechts 1% netto rendement haalt op uw bestaande beleggingen dan kan het interessant zijn om uw lening terug te betalen met uw bestaande belegging die veel minder opbrengt.

Hoe pak ik dit aan ?

Zie eerst de jaarlijkse interestvoet na van uw bestaande leningen. Indien deze hoger ligt dan bv 4% voor woonkredieten dan kan u best met uw bank onderhandelen om een lager tarief te bedingen.

 Kan mijn dossierbeheerder mij helpen ?

Ja, via uw fiscaal dossier weten wij welke leningen u nu fiscaal kan inbrengen en hoeveel de fiscale besparing is voor die leningen. Voor onze klanten kunnen wij dus de berekeningen maken welke de fiscale en financiële impact zal zijn van het herfinancieren of terugbetalen van een bestaande lening.

Gepost in: Besparen
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
27 / 06 / 2014

Wij staan je bij om je kosten beter te organiseren en je belastingfactuur te verminderen.

 1. Huisvestingskosten :

Afschrijvingen gebouw, huur en huurlasten, verwarming, elektriciteit, water, verbouwingen zijn aftrekbaar indien noodzakelijk voor de beroepsactiviteit.

Voor gebouwen met een gemengd karakter dient de verhouding te worden vastgesteld tussen het beroepsgebruik en het private gebruik.

 2. Eten met uw klant :

Beroepsmatig gaan eten met een (potentiële) klant of zakenrelatie is  voor 69% aftrekbaar.

Tip: hou in uw agenda bij met wie u gaan eten bent en hou ook uw private restaurantbezoeken afzonderlijk bij als bijkomend bewijs dat u niet alle restaurantbezoeken inbrengt.

 3. Geschenken :

Kosten voor relatiegeschenken (bloemen, wijnen en andere geschenken) zijn voor 50% aftrekbaar.

Indien uw geschenk een reclameartikel is zijn de kosten zelfs 100% aftrekbaar.

Hou er evenwel rekening mee dat geschenken per genieter en per jaar niet meer dan 125 € mogen kosten. Indien de waarde hoger is dienen wij jaarlijks een fiche op te maken met de naam van de genieter.

Tip: hou bij aan wie u de geschenken heeft gegeven zodat wij bij een eventuele controle deze kosten kunnen verantwoorden.

 4. Opleidingen en bijscholing :

Kosten voor bijscholing, en studiereizen zijn enkel aftrekbaar indien er een duidelijk verband bestaat tussen de bijscholing op het ogenblik van de bijscholing of studiereis.

Vakliteratuur mag als bedrijfskost ingebracht worden indien er een  verband is met de beroepswerkzaamheid. Een abonnement op een fiscaal tijdschrift kan wel voor een boekhouder-fiscalist doch niet voor een huisarts.

 5. Privaat ingebrachte kosten :

Indien u net start als zelfstandige  hoeft u niet alles opnieuw aan te kopen. Zo kan u uw private  bureaumeubel, kasten en ander kantoormaterieel zoals computer en printer inbrengen tegen tweedehands  inbrengwaarde en de afschrijvingen en kosten in mindering brengen van uw winst.

Gepost in: Belastingen, Besparen
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
10 / 02 / 2014

Je kan heel wat besparen door je documenten goed voor te bereiden voor je ze naar ons doorstuurt. Als we minder werk hebben met de verwerking, moeten we je ook minder uren factureren. Lees onze tips en volg ze waar je kan.

AANKOPEN & KOSTEN

1. Organiseer & Groepeer

Klasseer alles volgens datum in een ringmap, meest recente bovenaan. Vermeld de datum en wijze van betaling (cash of bank) en duid eventueel datum en factuurnummer aan met een markeerstift. Plaats kosten van dezelfde aard op 1 blad en noteer alle bedragen (restaurant bonnetjes, parkeer tickets, …)

2. Handelsgoed of investering?

Maak ons duidelijk of een aankoop een handelsgoed is of een investering: markeer je factuur met HG of INV.

3. Probleem met een factuur?

Staat een factuur ter discussie met je leverancier, vermeld dan duidelijk of ze gedeeltelijk of niet betaald is.

4. Niet betaalde facturen

Geef ook je niet betaalde facturen mee om te boeken bij je BTW aangifte, anders betaal je teveel BTW en is je tussentijdse balans niet correct.

VERKOPEN & DAGONTVANGSTEN

5. Wees stipt & organiseer

Factureer tijdig en regelmatig zodat jouw tussentijdse balans en resultaat correct zijn. Klasseer alles volgens datum in een ringmap, meest recente bovenaan. Zorg ervoor dat de nummers van al je facturen zonder onderbreking doorlopen. Bij een fiscale controle komt anders de bewijskracht van je boekhouding in gevaar.

6. Maak twee facturen

Stuur één factuur naar je klant en maak één duplicaat voor ons. Noteer tevens de datum van betaling op de factuur. Bij gedeeltelijke betaling vermeld je het reeds betaalde bedrag.

7. Correcties

Indien een klant een correctie vraagt op een factuur maak dan steeds een verbeterd stuk, of een kredietnota op  gevolgd door een nieuwe factuur. Zeg nooit tegen je klant dat hij de factuur zelf mag vernietigen om misbruik tegen te gaan.

BANKAFSCHRIFTEN & KASBOEKEN

8. Echte Bankafschriften

Zorg voor echte uittreksels van de bank met een begin- en eindsaldo, en een afschrift nummer. (Dus geen Excel lijsten).

9. Factuurreferentie

Vermeld bij het overschrijven duidelijk de referentie en/of factuur nummer van je leverancier.

10. Gedeeltelijke betaling

Indien je maar een deel van een factuur betaalt (omdat er bv. slechts gedeeltelijk geleverd is) vermeld dit duidelijk in je overschrijving. Zo sta je juridisch sterker, en weten wij ook wat er nog niet betaald is. Indien je een korting voor contant aftrekt vermeld dit ook duidelijk.

11. Correct Kasboek

Registreer stortingen van en aan de bank en al je ontvangsten dagelijks en correct in je kasboek. Zorg dat het kasboek klopt met de realiteit.

COMMUNICATIE MET ONS KANTOOR

12. Tussentijdse balansen opvolgen

Volg onze opmerkingen en vragen bij tussentijdse balansen goed op.

13. Praat met je dossierbeheerder

Laat onduidelijkheden niet aanslepen, maak geregeld een afspraak met je dossierbeheerder en stel hem al je vragen.

BETALEN & LENEN

14. Betaal tijdig

Tijdig betalen zorgt automatisch voor minder werkuren omdat er minder openstaande facturen, klanten en leveranciers na te zien zijn. Dossiers met heel veel openstaande schulden, deurwaarders en procedures vergen meer werk.

15. Vermijd leningen

Dossiers met veel kredieten zijn uiteraard meer werk voor ons, zekers als we voor je vennootschap ook je bankafschriften verwerken. Gebruik je eigen reserves waar mogelijk, maar overleg uiteraard eerst met ons.

Gepost in: Besparen