Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
22 / 10 / 2014

Successieplanning doe je niet alleen om belastingen te besparen maar het is ook een manier  om zelf te kiezen wie je erfgenamen zullen zijn. Niets doen is in ieder geval geen optie. Begin er tijdig aan. We helpen je op weg in 4 stappen.

1. Maak een inventaris op van uw vermogen en ga na wie uw wettelijke erfgenamen zijn

Het is uiteraard van belang om te weten wat er allemaal in uw vermogen aanwezig is. Bij  alleenstaanden, feitelijk en wettelijk samenwonenden stelt er zich in de praktijk geen probleem. Gehuwden echter dienen na te gaan welk deel van het vermogen van henzelf is en welk deel gemeenschappelijk of van de andere partner.

Zie ook na wie je wettelijke erfgenamen zijn en wie recht heeft op een voorbehouden erfdeel. Kinderen en ouders hebben namelijk wettelijk recht op een deel van je vermogen waarover je dus niet vrij kan beschikken.

2. Start tijdig met fiscale optimalisatie

Indien je tijdig actie onderneemt dan kan je nog het een en ander regelen.

1ste basisprincipe hier is : schenken is goedkoper dan erven.

2de basisprincipe : door een erfenis op te delen in meerdere kleine stukken kan je de progressiviteit van de successierechten verminderen.

Je kan ook besparen door tussen elke schenking minstens 3 jaar tijd te laten.

3. Stel uw huwelijkscontract op punt

Voor gehuwden kunnen eenvoudige ingrepen in het huwelijkscontract reeds fikse besparingen opleveren.

Indien u zonder huwelijkscontract bent getrouwd dan kan dit worden aangepast op een vrij eenvoudige manier.

4. Doe een schenking en/of stel een testament op

Het vrij beschikbaar gedeelte van uw erfenis kan u eventueel aan iemand anders toewijzen dan uw wettelijke erfgenamen door middel van een schenking en/of via een testament.

Tip: ons kantoor werkt samen met 2 onafhankelijke specialisten successieplanning.

Neem contact op met je dossierbeheerder indien je een afspraak wenst met 1 van deze consultants.

Gepost in: Belastingen, Besparen
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
16 / 09 / 2014

Het bankgeheim beschermt belastingplichtigen bij fiscale controles. Een controleur kan niet zomaar gegevens opvragen bij de bank. Doch via wetswijzigingen en de oprichting van een Centraal Aanspreekpunt  (CAP) bij de Nationale Bank  beschikt de fiscus over een volledig overzicht van uw bankrekeningen.

 Wanneer kan de fiscus het bankgeheim naast zich neerleggen ?

 1. 1 of meerdere aanwijzingen van belastingontduiking : Bijvoorbeeld het niet  indienen van de fiscale aangifte, niet aangegeven buitenlandse rekeningen,  aankopen zonder factuur, het gebruik van valse facturen en vaststelling van zwartwerk op werkplaatsen.
 2. Taxatie op basis van tekenen en indiciën : Indien uw aangegeven inkomsten te laag zijn en de controleur kan aantonen dat uw uitgaven hoger zijn dan uw inkomsten.
 3. Vraag afkomstig van de buitenlandse fiscus : Indien de belastingadministratie een vraag krijgt van een land waarmee België een overeenkomst heeft afgesloten (op zijn minst de Europese landen).

Wat is het Centraal Aanspreekpunt (CAP) ?

De Nationale Bank had van de overheid de opdracht gekregen om een instantie op te richten die een register bijhoudt van alle bankrekeningen.

Alle financiële instellingen die gevestigd zijn in België,  moeten elk jaar uiterlijk 31 maart een lijst doorgeven van de bankrekeningen ( vanaf 2010)  van hun cliënten (natuurlijke personen, rechtspersonen, verenigingen, feitelijke verenigingen) die in België zijn gevestigd.

Vanaf 2015 moeten alle contracten tussen de bank en de cliënt worden meegedeeld aan het CAP.

Voorlopig dienen nog geen verrichtingen te worden meegedeeld en ook geen saldo van uw rekening…  Indien dit in de toekomst wel zou moeten, dan is het vermogensregister in België een feit !

Het CAP is reeds operationeel sedert 1 mei 2014.

Hoe gaat de fiscus in de praktijk te werk ?

Indien de fiscus het bankgeheim naast zich kan neerleggen, dan zal hij eerst aan jou  vragen om de financiële gegevens voor te leggen.

Ga je daar niet op in, dan pas zal het CAP aangesproken worden.

Hoe kan je zelf die gegevens controleren ?

Je mag uiteraard ook zelf een overzicht vragen van de gegevens die op uw naam zijn geregistreerd. U dient daarvoor een schriftelijke aanvraag in te dienen die je verstuurt naar de Nationale Bank van België, Centraal Aanspraakpunt – Berlaimontlaan 14 – 1000 Brussel.

Gepost in: Bankieren
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
05 / 09 / 2014

De rente voor leningen bij banken staat momenteel historisch laag. Uw dossierbeheerder kan u bijstaan om uw beroeps- en private leningen al dan niet te herfinancieren of terug te betalen met eigen middelen.

Welke leningen komen in aanmerking en hoeveel kan u besparen ?

Elke lening. Zowel beroepsleningen als private leningen, financieringen en uiteraard de woonkredieten. Woonkredieten dienen bij voorkeur nagezien te worden aangezien de combinatie van het hoge bedrag en de lange duurtijd van de lening ervoor zorgen dat zelfs een daling van 0,5% een besparing kan opleveren van duizenden euro’s.

 Herfinancieren ?

U kan overwegen uw bestaand woonkrediet te herfinancieren, maar ook eventueel andere lopende leningen komen in aanmerking. U moet hier dan wel rekening houden met bijkomende kosten, zoals de betaling van een wederbeleggingsvergoeding en eventuele notariskosten voor een nieuwe hypotheek indien u van bank verandert.

Terugbetalen ?

Hiervoor dient u over voldoende eigen middelen te beschikken (spaarrekening, beleggingen) waarvan de netto jaaropbrengst minder is dan de jaarlijkse rente die u betaalt aan uw bank. Bij beroepsleningen en woonkredieten die in aanmerking komen voor de woonbonus of de aftrek langetermijnsparen dient u ook rekening te houden met de fiscale recuperatie. Een bestaande beroepslening voor de aankoop van een machine waarvoor u 5% rente betaalt aan de bank en die u 100% fiscaal kan inbrengen kost u dan effectief 25% tot 60% minder afhankelijk van uw fiscale situatie. Indien u bijvoorbeeld slechts 1% netto rendement haalt op uw bestaande beleggingen dan kan het interessant zijn om uw lening terug te betalen met uw bestaande belegging die veel minder opbrengt.

Hoe pak ik dit aan ?

Zie eerst de jaarlijkse interestvoet na van uw bestaande leningen. Indien deze hoger ligt dan bv 4% voor woonkredieten dan kan u best met uw bank onderhandelen om een lager tarief te bedingen.

 Kan mijn dossierbeheerder mij helpen ?

Ja, via uw fiscaal dossier weten wij welke leningen u nu fiscaal kan inbrengen en hoeveel de fiscale besparing is voor die leningen. Voor onze klanten kunnen wij dus de berekeningen maken welke de fiscale en financiële impact zal zijn van het herfinancieren of terugbetalen van een bestaande lening.

Gepost in: Besparen
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
27 / 06 / 2014

Wij staan je bij om je kosten beter te organiseren en je belastingfactuur te verminderen.

 1. Huisvestingskosten :

Afschrijvingen gebouw, huur en huurlasten, verwarming, elektriciteit, water, verbouwingen zijn aftrekbaar indien noodzakelijk voor de beroepsactiviteit.

Voor gebouwen met een gemengd karakter dient de verhouding te worden vastgesteld tussen het beroepsgebruik en het private gebruik.

 2. Eten met uw klant :

Beroepsmatig gaan eten met een (potentiële) klant of zakenrelatie is  voor 69% aftrekbaar.

Tip: hou in uw agenda bij met wie u gaan eten bent en hou ook uw private restaurantbezoeken afzonderlijk bij als bijkomend bewijs dat u niet alle restaurantbezoeken inbrengt.

 3. Geschenken :

Kosten voor relatiegeschenken (bloemen, wijnen en andere geschenken) zijn voor 50% aftrekbaar.

Indien uw geschenk een reclameartikel is zijn de kosten zelfs 100% aftrekbaar.

Hou er evenwel rekening mee dat geschenken per genieter en per jaar niet meer dan 125 € mogen kosten. Indien de waarde hoger is dienen wij jaarlijks een fiche op te maken met de naam van de genieter.

Tip: hou bij aan wie u de geschenken heeft gegeven zodat wij bij een eventuele controle deze kosten kunnen verantwoorden.

 4. Opleidingen en bijscholing :

Kosten voor bijscholing, en studiereizen zijn enkel aftrekbaar indien er een duidelijk verband bestaat tussen de bijscholing op het ogenblik van de bijscholing of studiereis.

Vakliteratuur mag als bedrijfskost ingebracht worden indien er een  verband is met de beroepswerkzaamheid. Een abonnement op een fiscaal tijdschrift kan wel voor een boekhouder-fiscalist doch niet voor een huisarts.

 5. Privaat ingebrachte kosten :

Indien u net start als zelfstandige  hoeft u niet alles opnieuw aan te kopen. Zo kan u uw private  bureaumeubel, kasten en ander kantoormaterieel zoals computer en printer inbrengen tegen tweedehands  inbrengwaarde en de afschrijvingen en kosten in mindering brengen van uw winst.

Gepost in: Belastingen, Besparen
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
28 / 05 / 2014

De BTW administratie heeft ook duidelijkheid geven over de btw aftrek op lichte vrachtwagens tot 3500 kg. Voortaan kan enkel 100 % van de btw afgetrokken worden indien het een ‘echte’ lichte vrachtwagen is en met onbeduidend privaat gebruik.

Wat is een ‘echte’ lichte vrachtwagen?

 • De pick-ups met enkele of dubbele cabine
 • Bestelwagens met enkele of dubbele cabine

Als aan deze voorwaarden niet is voldaan worden de lichte vrachtwagen voor de btw administratie beschouwd als gewone personenwagens (zie blog ‘Duidelijkheid over de btw aftrek op bedrijfswagens’) ongeacht hun inschrijving bij de DIV. Hieronder vallen dus de terreinwagens, de luxe 4×4 wagens en de mono volumes.

Om het percentage btw aftrek te kennen kan de belastingplichtige kiezen uit 2 methodes :

1. De rittenadministratie

Idem methode 1 blog ‘Duidelijkheid over de btw aftrek op bedrijfswagens’

 • Datum van de rit
 • Begin en eind adres
 • Afgelegde km per verplaatsing
 • Totaal afgelegde km per dag
 • Kilometerstand bij het begin en einde van het jaar

% beroepskilometers = Bewezen Beroepskilometers x 100 / Totaal Kilometers

Eens gekozen voor deze methode dan dient u deze keuze het gehele jaar aan te houden.

2. Forfait btw aftrek van 85 %

Dus 15% van de btw op aankoop, huur, brandstof, onderhoud,… zijn niet aftrekbaar.

Deze methode is van toepassing wanneer de lichte vrachtwagen hoofdzakelijk beroepsmatig wordt gebruikt voor goederenvervoer in het kader van een economische activiteit. Hiervoor zal men rekening houden met de feitelijke omstandigheden nl.:

 •  De aard van de economische activiteit van de belastingplichtige waarvan het vervoer van goederen een kenmerkend element is
 •  Het type van de lichte vrachtwagen (open laadbak, afgesloten laadruimte, aantal zitplaatsen)
 •  De identiteit van de persoon aan wie het vervoersmiddel ter beschikking wordt gesteld

Wanneer men niet aan deze voorwaarden voldoet kan men terugvallen op het algemeen forfait van 35 % aftrek (zoals bij de personenwagens).

Indien men kiest voor deze methode dient deze ook 4 jaar te worden aangehouden.

3. Forfaitaire btw aftrek van 35%

Deze methode is van toepassing wanneer de lichte vrachtwagen hoofzakelijk privaat gebruikt wordt en vergt geen enkele berekening of administratie.

Wie kiest voor deze methode dient deze keuze 4 jaar aan te houden voor het gehele wagenpark.

 

Voor welke methode kies ik ?

Een rittenadministratie lijkt ons een niet werkbare methode. Methode 2 zal dus bij deze lichte vrachtwagens de meest gekozen vorm zijn indien er ook privaat gebruik is van de lichte vrachtwagens.

Opgelet: voor de meeste van onze klanten zal er sprake zijn van een onbeduidend privaat gebruik. Dus aftrek blijft 100 % voor lichte vrachtwagens.

Contacteer uw dossierbeheerder om in overleg voor u de juiste methode te kiezen.

Gepost in: Bedrijfswagens, BTW
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
20 / 05 / 2014

De BTW administratie heeft duidelijkheid geven over de btw aftrek op bedrijfswagens. Voortaan moet de aftrek van de btw voor wagens met gemengd gebruik onmiddellijk beperkt worden tot het werkelijke beroepsgebruik.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Indien een personenwagen voor 30% beroepsmatig wordt gebruikt kan je onderneming 30% van de BTW aftrekken op de aankoop en de kosten van deze wagen.

Indien de personenwagen enkel beroepsmatig wordt gebruikt dan is de BTW aftrek maximum 50%, zoals in de vorige wetgeving al voorzien.

Om het percentage BTW aftrek te kennen kan de belastingplichtige kiezen uit 3 methoden :

1. De rittenadministratie

Per personenwagen of lichte vrachtwagen dienen alle beroepsverplaatsingen te worden bijgehouden:

 • Datum van de rit
 • Begin en eind adres
 • Afgelegde km per verplaatsing
 • Totaal afgelegde km per dag
 • Kilometerstand bij het begin en einde van het jaar

% beroepskilometers = Bewezen Beroepskilometers x 100 / Totaal Kilometers

Eens gekozen voor deze methode dan dient u deze keuze het gehele jaar aan te houden.

 2. De semi-forfaitaire formule

Per personenwagen of lichte vrachtwagen dient de afstand woon-werk, heen en terug te worden vermenigvuldigd met 200 werkdagen. Hierbij dienen 6000 extra private kilometers te worden bijgeteld. Deze som dient dan te worden gedeeld door de totaal gereden km van dat jaar.

De aftrek is hier eveneens beperkt tot maximum 50%.

De keuze voor dit systeem dient eveneens een volledig jaar te worden aangehouden.

% Prive = (Afstand Woon Werk x 2 x 200 + 6000) x 100 / Totale Afstand

% Beroeps = 100% – % Prive

3. Forfaitaire BTW aftrek van 35%

Deze methode vergt geen enkele berekening of administratie.
Wie kiest voor deze methode dient deze keuze 4 jaar aan te houden voor het gehele wagenpark.

Voor welke methode kies ik ?

Het zal voor de aandachtige lezer duidelijk zijn dat methode 1 in praktijk moeilijk uitvoerbaar is (zware administratieve last om bij te houden en voor ons extra rekenwerk).
Methode 2 is naar onze mening de meest werkbare methode of methode 3 indien het btw percentage via methode 2 onder 35% zou dalen.
Contacteer uw dossierbeheerder om voor u de meest gepaste methode te kiezen.

Gepost in: Bedrijfswagens, BTW