Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
09 / 12 / 2015

Het opstellen van een correcte factuur met alle verplichte vermeldingen is zowel van belang in hoofde van de belastingplichtige leverancier maar ook in hoofde van de afnemer.

Waarom zo belangrijk ?

Je mag uw recht op aftrek (het BTW bedrag  en/of de kostprijs) slechts uitoefenen op voorwaarde dat je in het bezit bent van een conforme factuur.

Wanneer een factuur uitreiken ?

 • Als een dienst of goed wordt gekocht voor beroepsdoeleinden
 • Goederen of diensten aangekocht voor privégebruik indien verkoop, onderhoud en herstelling van auto’s en de bouwsector.

Welke zijn de verplichte vermeldingen :

 1. Datum uitreiking factuur
 2. Uniek volgnummer (liefst ononderbroken nummering)
 3. Identiteit van de leverancier/dienstverrichter + ondernemingsnummer en bankrekeningnummer
 4. Identiteit van de afnemer/ klant
 5. Vermelding BTW-identificatienummer van de klant
 6. Datum levering (datum levering, voltooiing dienst, incassering van (een deel van) de prijs.
 7. Vermelding van de gegevens inzake de verrichte handeling (korte omschrijving)
 8. De maatstaf van heffing en de elementen waaruit die is samengesteld
 9. De tarieven van de verschuldigde btw en de verschuldigde btw in Euro uitgedrukt
 10. Vermelden van de reden van afwijken van het normale btw tarief (werken aan woningen ouder dan 5 jaar = 6% BTW, belasting te voldoen door medecontractant, …)

Welke zijn de NIET-verplichte vermeldingen doch sterk aan te raden om ze toch te vermelden :

 1. Vervaldatum van de factuur
 2. Gebruik degelijke verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Onze tip !

Laat je facturen nakijken door een advocaat die gespecialiseerd is in handelsrecht. Indien het fout loopt in de handelsrelatie met je klant, dan val je best terug op degelijke verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Kan mijn dossierbeheerder mij helpen ?

Ja, wij kunnen je doorverwijzen naar een goede advocaat indien je zelf niet weet bij wie je best aanklopt.

 

 

Gepost in: BTW, Factureren
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
15 / 10 / 2015

Vanaf 1 januari 2015 worden de sociale bijdragen berekend op het beroepsinkomen van het jaar zelf en niet meer op het inkomen van 3 jaar terug.

Een zelfstandige zal voortaan eerst voorlopige sociale bijdragen betalen en eens het inkomen van 2015 bekend is (nadat wij de fiscale aangifte hebben ingediend ) zal een definitieve afrekening volgen. Deze afrekening zal ongeveer 2 jaar later volgen. Om belangrijke achterstallen te vermijden zal het dus aangewezen zijn om een goede inschatting te maken van het inkomen en eventueel spontaan bij te storten. Deze spontane bijstorting zal dan achteraf uiteraard verrekend worden met de definitieve berekening.

Bijstorten of niet ?

Het is dus uitermate aan te raden om spontaan bij te storten. Deze bijstorting is namelijk ook fiscaal aftrekbaar waardoor je minder belastingen zal betalen. Tevens zal je ook minder sociale bijdragen dienen te betalen doordat het belastbaar inkomen lager is door die aftrekbare extra bijstorting. Een dubbel voordeel dus !

OPGELET: het is af te raden om meer te storten dan nodig. Indien er teveel is gestort zal je die teveel betaling ongeveer 2 jaar later terugkrijgen op je rekening maar dan wel zonder enig voordeel (er worden geen interesten op toegekend).

Wat indien ik veel minder verdien ?

Dan is er nu ook een mogelijkheid om de voorlopige sociale bijdragen te laten verlagen. Indien u kan aantonen dat het geraamde inkomen van 2015 ofwel zakt onder 13010,66 € of 26021,32 € kan de bijdrage in deze gevallen verminderd worden naar ongeveer 726,94 € of 1453,90 € per kwartaal. Deze vermindering moet wel eerst goedgekeurd worden door uw sociaal verzekeringsfonds.

Wat moet ik zelf doen?

Wij laten al onze klanten tijdig weten of het nodig is om bij te storten. Wij baseren ons hiervoor op de tussentijdse balansen.

Gepost in: Sociale Bijdragen
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
08 / 09 / 2015

De eigendom van een handelsgoed gaat over bij het sluiten van de verkoopovereenkomst. Dit kan voor onaangename verrassingen zorgen, waardoor het nuttig kan zijn om een clausule voor eigendomsvoorbehoud op te stellen.

Schriftelijk vastleggen

U moet de clausule schriftelijk vastleggen en dit ten laatste op moment van levering. We raden aan om dit op te nemen in de verkoopovereenkomst.

Wat bij doorverkoop?

Het eigendomsvoorbehoud op de verkochte goederen gaat verloren, zelfs wanneer deze nog niet in het bezit van uw klant zijn. Automatisch krijgt u een recht op hetgeen in de plaats komt, namelijk de verkoopprijs of de schuldvordering van uw klant op zijn klant.

Gedeeltelijk betaald

Indien u de volledige betaling niet wenst af te wachten kan men de goederen terugvorderen, mits u het voorschot terugbetaald. Indien het goed in waarde is gestegen dient u tevens de meerwaarde te vergoeden.

Faillissement klant

Wanneer uw klant failliet gaat, kan u de goederen terugvorderen via de curator en u doet dit best zo snel mogelijk. U mag uw goederen in geen geval zelf terughalen. Hiervoor schakelt u best een advocaat / gerechtsdeurwaarder in, die een proces-verbaal zal opstellen waarmee u naar de rechtbank kan stappen.

Tips

 • Neem een clausule van eigendomsvoorbehoud op in de algemene voorwaarden
 • Laat een advocaat uw levering- en verkoopsvoorwaarden voor u nazien
 • Voorzie degelijke verkoop- en leveringsvoorwaarden: een (gespecialiseerde) advocaat kan dit voor u doen
Gepost in: Factureren
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
13 / 07 / 2015

Tax Shelter is een fiscale regeling voor vennootschappen die de productie van audiovisuele en cinematografische werken aanmoedigt.

Wat is “Tax Shelter”?

Een vennootschap die in de productie van audiovisueel werk (film, documentaire,…) wil investeren kan hiervoor een fiscale vrijstelling bekomen.  Op deze manier krijgen de producenten van audiovisuele werken extra financiële ondersteuning.

Welk rendement?

Enerzijds is er een fiscale vrijstelling van 310 % op de gestorte sommen.  Anderzijds is er een bijkomende premie mogelijk van maximum 18 maanden gerekend aan de rente van de Euribor.

Om welke bedragen gaat het?

Er moet uiteraard voldoende boekhoudkundige winst zijn om te kunnen investeren in Tax Shelter. Minimaal zijn er stortingen mogelijk van 10.000 euro en maximaal 241.935 euro . Let wel er zijn een aantal beperkingen die ervoor zorgen dat er toch minimaal een boekhoudkundige winst moet zijn van 70.000 euro om een belegging van 10.000 euro te kunnen uitvoeren in audiovisuele werken. Reken gemiddeld op 1/7 van uw winst die u kan investeren.

Waar zit het rendement en hoe hoog is dit ?

De stortingen zijn definitief toegekend aan de productiehuizen van audiovisuele werken. Deze centen ziet men niet meer terug.  Het rendement zit in de verlaging van de belastbare basis en is m.a.w. afhankelijk van uw tarief waarbinnen u valt in de vennootschapsbelasting.  Indien u het hoogste tarief heeft, is er een vast rendement op uw investering van 5,37%. Door middel van een rente op uw investering kan dit zelfs oplopen tot 10%.

Welke garantie is er?

Opgelet: sommige tussenpersonen garanderen een vast rendement van ongeveer 10 %. Dit was vroeger wel anders, lees dus zeker de kleine lettertjes.

Kom ik in aanmerking?

Er zijn een aantal zaken en voorwaarden verbonden aan deze gunstmaatregel. Om na te gaan of Tax Shelter voor u kan en gunstig is, vraagt u best raad aan uw dossierbeheerder.  Ons kantoor beschikt over de nodige expertise om u hierin te begeleiden.

 

 

 

Gepost in: Belastingen
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
12 / 06 / 2015

In het opstellen van een offerte kruipt veel tijd en middelen zonder dat hieraan altijd een positief gevolg wordt gegeven. Dit geeft aanleiding tot heel wat frustratie, waarbij enkele vragen steeds terugkomen.

Kost aanrekenen?

Niets verbiedt u een administratieve kost te vragen voor het opmaken van een offerte, zolang je dit op voorhand hebt afgesproken. Of dit commercieel interessant is hangt af van de complexiteit van de aanvraag.

Verrekening achteraf?       

In principe is dit niet verplicht, maar in de praktijk wordt zo’n verrekening meestal wel afgesproken.

En voor factuur?

Hier gelden normaal dezelfde regels als bij de offerte. Vaak is het uitreiken van een factuur verplicht, ook hiervan kan de kostprijs worden doorgerekend indien dit voorafgaandelijk werd overeengekomen.

Btw?

Ja, de administratieve kost maakt immers deel uit van de totale prijs en dit steeds tegen hetzelfde btw-tarief als het hoofdbedrag van de factuur. Evenwel is een tarief van 21% verschuldigd bij de aanrekening van een administratieve kost indien de opdracht niet toegekend werd.

Tips

Gebruik ook referenties om uw potentiële klant te overtuigen.

U kan de vergoeding bijvoorbeeld alleen in rekening brengen indien u de opdracht niet krijgt.

Spreek af dat de kost voor de offerte wordt afgetrokken van het factuurbedrag wanneer u de opdracht krijgt.

Gepost in: Factureren
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
15 / 04 / 2015

Vanaf aanslagjaar 2015 kan je je nettowinst in je vennootschap ‘vastklikken’ aan 10 % in plaats van 27 % roerende voorheffing.  In het vakjargon is dit de “liquidatiereserve”.

Wat is een dividend?

Een dividend is de netto uitkering van de winst na belasting aan de aandeelhouders van een vennootschap.

Dividend opnemen of niet?

Vooreerst moet er uiteraard winst zijn, zo niet is het niet toegelaten om dividenden  uit te keren.  We evalueren eerst de personenbelasting en passen desnoods uw wedde aan indien dit fiscaal gunstiger zou uitpakken.  Het kan eveneens nuttig zijn om de winst (nog) niet uit te keren om toekomstige investeringen of groei van uw onderneming te financieren.  Nadat alle fiscale aftrekmogelijkheden uitgeput zijn bekijken we, in samenspraak met de individuele cliënt, of we een dividend opnemen of niet.

Kan ik besparen via uitkering dividenden?

Ja, door nieuwe recente fiscale gunstmaatregelen kan je nu terug winsten uitkeren aan 15 % en 10 % in plaats van 27 % roerende voorheffing.

Welke winsten kunnen uitgekeerd worden?

In eerste instantie ging het enkel om de winsten van het boekjaar 2014.  Na een aanpassing sinds 2015 is dit nu ook mogelijk voor de winsten van volgende boekjaren.

Let op: wachtperiode

Om van deze gunstmaatregel te genieten moet de fiscale kas onmiddellijk gespijsd worden, maar u mag wel pas na 5 jaar een dividend van 15 % uitkeren.  Geduld wordt in dit geval dus fiscaal beloond.

Wat moet ik zelf doen?

Niets, uw dossierbeheerder ziet dit minstens 1 x per jaar na bij de fiscale afsluiting & opmaak jaarrekening.

 

Gepost in: Belastingen, Besparen